بایگانی‌های خرید خدمت - فصلنامه تلخند مشهد
همه رو تهدید کردن یا امضا کنین یا اخراج میشین!  02 اسفند 1399

همه رو تهدید کردن یا امضا کنین یا اخراج میشین! 

معلمان خرید خدمات قراداد قانون کار دارند ولی پرداختی نصف آن!   جالبه که همه رو تهدید کردن یا امضا کنین یا اخراج میشین!