بایگانی‌های خانه خالی - فصلنامه تلخند مشهد
خیلیم خالی نیست مستاجر ساعتی زیاد داره  11 اسفند 1399

خیلیم خالی نیست مستاجر ساعتی زیاد داره 

تعداد خانه‌های خالی مشهد حدود ۵ تا ۷ درصد واحدهای خالی کشور است البته خیلیم خالی نیست مستاجر ساعتی زیاد داره