شماره دهم – بهار1401 27 اسفند 1400

شماره دهم – بهار1401

لینک دانلود شماره دهم فصلنامه تلخند مشهد : دانلود شماره دهم فصلنامه تلخند مشهد صاحب امتیاز: شرکت افق اندیشان رسانه شرق مدیرمسئول: محمدرضا زارع برزشی / سردبیر: وجیهه هوشیارفر تحریریه: امیرعلی حسینی راد، مینا امامی، الهه رحیم زاده / طراح و صفحه آرا: سعید کربلائی    

بایگانی‌های آرشیو فصلنامه - فصلنامه تلخند مشهد
شماره ششم-زمستان 1399 28 اسفند 1399

شماره ششم-زمستان 1399

لینک دانلود شماره ششم فصلنامه تلخند مشهد :   دانلود شماره ششم فصلنامه تلخند مشهد

شماره پنجم- پاییز 1399 09 دی 1399

شماره پنجم- پاییز 1399

لینک دانلود شماره پنجم فصلنامه تلخند مشهد :   دانلود شماره پنجم فصلنامه تلخند مشهد    

شماره چهارم- تابستان 1399 30 آبان 1399

شماره چهارم- تابستان 1399

لینک دانلود شماره چهارم فصلنامه تلخند مشهد :   دانلود شماره چهارم فصلنامه تلخند مشهد  

شماره سوم – بهار 1399 30 تیر 1399

شماره سوم – بهار 1399

لینک دانلود شماره سوم فصلنامه تلخند مشهد :   دانلود شماره سوم فصلنامه تلخند مشهد    

شماره دوم – زمستان 1398 27 فروردین 1399

شماره دوم – زمستان 1398

لینک دانلود شماره دوم فصلنامه تلخند مشهد :   دانلود شماره دوم فصلنامه تلخند مشهد    

شماره اول – پاییز 1398 20 دی 1398

شماره اول – پاییز 1398

لینک دانلود شماره یک فصلنامه تلخند مشهد : https://b2n.ir/752169