مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی: از ابتدای امسال تاکنون ۵۴ هزار تن شکر سفید در قالب طرح تنظیم بازار در سطح این استان توزیع شده است.

خب پس دلیل افزایش قیمت شکر تو این یک سال چیه دقیقا ؟!  آقا دستتو بردار ما راضی هستیم