دوو ماتیز یکی از خودروهای مونتاژی و قدیمی کشور به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. ماتیز را می‌توان یکی از ارزان‌ترین خودروهای موجود در کشور دانست

 خودروی اقتصادی ۲۰ سال پیش ۱۰۰ میلیون تومان ناقاب