رئیسی: تلاش میکنیم در کالای اساسی مردم وابسته به بیرون از کشور نباشند

بین حرف و عمل این روزها فاصله زیاده