شناسایی ۸۵۰ نفر در کنکور پارسال با تجهیزات تقلب

 ماشالله به جوانان خلاق ایرانی