تورم مواد غذایی به ۶۴ درصد رسید

 تازه این ۶۴ درصد در آماره، در بازار بیشترم هست