مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت: بازنشستگی نیروها و احداث پروژه‌های جدید، وزارت بهداشت را در شرایط کمبود شدید نیرو برای ارائه حداقل خدمات سلامت قرار داده است.

رفتن کادر درمان از کشور رو هم بهش اضافه کنین