‏دیوار مهربانی در یکی از داروخانه های مشکین شهر

 مگر که خود مردم هوای همو داشته باشن