۲۳ ایستگاه آلودگی هوای پایتخت در وضعیت «قرمز»

موضوع تکراری که ظاهرا مدیران ما راه‌حلی براش ندارن