انهدام باند قاچاق سلاح و مهمات به مشهد

مشهدم برای خودش تگزاسی شده