وجود ۵ هزار هکتار سکونت‌گاه غیررسمی در خراسان رضوی

 ممنون که آمارهای جذاب میدین بهمون