وزیر اقتصاد: ۱۶ تفاهم همکاری بین ایران و چین نهایی شد

 این تفاهم نامه‌ها در کاهش قیمتام تاثیر داره؟