حمیدرضا همت‌آبادی: خراسان‌رضوی رکورددار ازدواج کودکان است

البته به فرهنگ و اشتباهات مسئولی و مردم استان مربوط نمیشه این موضوع! این آمار بیشتر به دلیل حضور زیاد زائرین در مشهد هست وگرنه ما که خوبیم !!