رئیسی: دولت برای شنیدن صدای معترض و مخالف گوش شنوا دارد

 اینو با عمل به مردم نشون بدین و قانونش کنید!