انحصار مطلق برخى خودروسازان براى تولید خودروهاى بى‎کیفیت / نارضایتى پلیس راهور از روند بهبود نقاط حادثه خیز

هر جا انصار ایجاد شد فساد به وجود آمد