نایب رئیس اتاق ایران: چگونه به حکمرانان اقتصادی کشور بفهمانیم که تجارت، دسترسی به سیستم بانکی جهانی می‌خواهد، اینترنت می‌خواهد

 اینترنت که هست، فقط با فیلترشکن!