عمل به تعهدات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، صفر است

وعده ۱۰۰ عمل صفر، خیلی خوبه