افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت برخی داروها !

دیگ نمیدونیم از کمبود دارو بگیم یا از قیمتش!