معاون حقوقی وزارت علوم: جلوگیری از ورود دانشجویان «هنجارشکن» کاملا قانونی است

 درسته، ولی فرق بین دانشجو هنجارشکن با دانشجو معترض مشخصه ان‌شالله؟