مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور: فقط ۱۸ درصد سدهای تهران آب دارد

و عملکرد دوستان شما در افزایش ذخایر چه بوده؟