کی‌روش: آماده‌سازی ما در مسیر درستی حرکت نمی‌کند

بهانه های صعود نکردن از گروهمون داره جور میشه