رئیس فدراسیون کشتی: اشتباهی که امروز غلامی انجام داده قابل بخشش نیست و قهرمانی را از ایران گرفت، بدون شک دو سال او را محروم می‌کنم. این کشتی‌گیر بار اولش نیست و ممکن است فدراسیون جهانی او را محروم کند.

 مگه تیم مدیر نداره که هر کی هر کار دوست داره میکنه؟