صحبت‌های صریح در مورد موسیقی؛ لب‌زدن خواننده جرم است!

اینطوری باشه نصف کنسرت‌ها باید تعطیل بشه!!