احمد وحیدی در مورد بحث حضور بانوان در ورزشگاه‌ها: هر جایی که بتوانیم ورزشگاه را برای حضور بانوان آماده کنیم، این موضوع مانعی ندارد اما شرط آن این است که ورزشگاه‌ها آماده باشند.

لطفا بگین چه حرکتی برای آماده شدن ورزشگاه ها انجام دادین؟