رئیسی: برخی کارهای انجام شده در این دولت، از آرزوهای دیرینه کشور بود

بله، به خصوص افزایش قیمت‌ها