معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد استعفا داد

با توجه به میانگین سنی معاونان شهردار احتمالا یه ۶۰ ساله میشه معاون