وحیدی، وزیر کشور: سیاست های اقتصادی دولت در بلند مدت به نفع مردم است

امیدوارم زنده بمونیم تا ببینیم