محسن رضایی: دولت با مردم است، ولی مردم هم باید با دولت باشند و این دو، دو روی یک سکه هستند

الان مردم دقیقا دیگه باید چه کار کنن ؟