تو یزد اومدن چرخ و فلک نصب کردن، حالا که خواستن کابین‌هاشو نصب کنن دیدن اگه کابین بذارن براش میگیره به زمین

وقتی مدرک رو میشه پولی خرید بهتر از این نمیشه