ادعای دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور: بیش از 80 درصد جامعه ایرانی معتقد به حجاب و پوشش عفیفانه هستند

تا منظورتون از حجاب و پوشش عفیفانه چی باشه