محسن رضایی معاون اقتصادی دولت: ای کاش، اسرائیل جرات کرده و یک غلطی بکند تا ما او را از روی زمین محو کنیم!

اون سر جاش ولی شما به فکر مشکلات اقتصادی کشور باشین لطفا