تاریخ انقضا به جای درج در روی محصول در داخل محصول درج شد

کارخونه عزیز تاریخ انقضارو رو بسته میزنن نه رو ماست