رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان با اشاره به صدور حدود ۵ هزار تذکر فنی به شهرداری‌های استان در مورد پروژه‌های مختلف، گفت: یک ماه پیش مهندس ناظر پروژه متروپل آبادان اخطاریه‌هایی در مورد وضعیت سازه پروژه متروپل به مالک و مراجع مربوطه داد.

و هیچ کس جرات پلمپ کردن اینگونه ساختمان‌ها را ندارد