محسن رضایی: با مردم صحبت کنیم که امسال هم شرایط سختی در کشور داریم!

مردم در جریانن شما خودتون خسته نکنین