روزنامه اطلاعات: ژاپن ۱۰ شرکت خودروسازی دارد که ۹.۵ میلیون خودرو تولید میکند ولی ایران ۱۸ خودروساز دارد و ۱ میلیون خودرو تولید میکند

که همون یک میلیون تولید هم ۹۰ درصدش مونتاژه