سفر سوئیس هیات 43 نفره وزارت کار و نمایندگان مجلس برای شرکت در کنفرانس آنلاین

کنفرانس آنلاین بوده ولی سرعت اینترنت ایران جواب نمیداده !