عکس از میدان ملک آباد مشهد و کارمزد من کارت که همچنان دریافت میشود .

بله دیگه اینجور مصوبات هر چی دیرتر ارجاع بشه بهتره و سودش برای شهرداری بیشتر! حالا اگر مصوبه اخذ عوارض بیشتر از مردم بود همون روز ارجاع، اقدام و اخذ میشد.