کیهان: اگر اقتصاد ما عقب است، به جایش ماهواره داریم

درسته ولی ماهواره نون و آب میشه واسه مردم؟!