رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور: سرعت رشد جمعیت سالمندی در جامعه ما بیش از ۳ برابر رشد جمعیت است

شما که دستتون تو کاره به نظرتون به تورم ربطی نداره ؟!