مخبر معاون اول رئیس جمهور : یارانه داده شده به مردم، بیشتر از هزینه خانوار است

در جریانید هر ماه 30 روزه؟!