وزیر ارتباطات: اینترنت را گران نکردیم؛ تنها اجازه حذف برخی بسته‌ها را داده‌ایم! از سال ۹۵، علیرغم افزایش همه قیمت‌ها، قیمت اینترنت ثابت مانده بود.

بله در جریانیم، شما هیچ چیز رو گران نمیکنین