عذرخواهی یک فلافلی از مشتریانش به علت افزایش ۴٠٠ درصدی قیمت نان!

قبلا یه جوری میرفتی اینقد فلافل میچپوندی لای نون که شما شرمنده میشدی، حالا برعکس شده