بانک مرکزی: اخیراً مشاهده شده که برخی برای پوشش فعالیت مجرمانه، پول‌شویی و فرار مالیاتی به مردم پیشنهاد می‌دهند که در ازای دریافت ماهیانه مبلغی مشخص کارت بانکی یا حساب‌شان را اجاره دهند.

کار به کجا رسیده که دیگه کارت بانکی هم اجاره میدن !!