افزایش مستمری بازنشستگان با رای مثبت هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید.

خسته نباشید که بعد این همه مدت به فکر بازنشستگان افتادین