وزیر بهداشت گفت: تعرفه‌های پزشکی طبق قانون شورای عالی بیمه تعیین می‌شود و میانگین تعرفه در بخش دولتی ١٩.۵ و در بخش خصوصی ٢۴ درصد افزایش پیدا کرد و این میزان افزایش در هیات دولت به تصویب رسید.

یه تشکر ویژه از هیات دولت، ممنون که یک کاری کردین مردم دکتر هم نرن