عذرخواهی فرزند قالیباف / این رفتار مخالف مشی و مرام پدرم بود و متاسفانه مخالفت صریح ایشان، نادیده گرفته شد

میگن حاج خانوم هم بوده در سفر، یعنی ایشون هم بدون رضایت حاج آقا رفتن؟