مسئولین باشگاه شهرخودرو : بازیکنان سودانی شهرخودرو نیامده رفتنی شدند

این رو که همه از روز اول گفتن شما گفتین نه !