سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد: هراس از اوج دوباره امیکرون در نوروز، آماده‌باش ۶۰۰۰ تخت برای نوروز

کلا به پیشگیری بهتر از درمان هم اعتقادی ندارین !